Limoo studio

کارت ویزیت قهوه دیوید

کارت ویزیت قهوه دیوید

این کافه که خدمات اصلی آن ها سرو قهوه می باشد داری طرحی مبنی بر تخفیف بعد از 10 خرید بود که ما در پشت کارت این امر را پیاده نمودیم.