Limoo studio

موشن گرافی لوگو طبیب خوب

موشن گرافی لوگو طبیب خوب

موشن گرافی طبیب خوب طراحی لوگوموشنی هست که به صورت اختصاصی برای لوگو طبیب خوب و با شعار  و هدف این برند طراحی شده است. ابتدا کپسول قرص که از بدنه لوگو به صورت انگلیسی گرفته شده در زمین کاشته می‌شود. این امر برای نشان دادن طبیعی بودن و طب که ریشه از طبیعت دارد. در مرحله بعد لوگو به صورت گیاه رشد می‌کند و پس از بار دادن و تکمیل شد به لوگوی طبیب خوب تبدیل می‌شود.