Limoo studio

لوگوموشن مینیمال

لوگوموشن مینیمال

این لوگوموشن مینیمال برای استاد محمود سلیم آبادی طراحی شده در این لوگوموشن اصل بر مینیمال بودن و سادی بوده  استاد سلیم آبادی در زمینه عمران و نقشه برداری فعالیت می‌کنند در لوگوموشن سعی شده از نماد های چند ضلعی وهندسی استفاده شود. و هر کدام از دوایر که در گوشه های این چند ضلعی قرار دارند به  منظور نشان دادن دستگاه های اندازه گیری و مسافت سنجی استفاده شده اند.