Limoo studio

موشن گرافی معرفی اساتید

موشن گرافی معرفی اساتید

در موشن گرافی معرفی اساتید  هر یک از اساتید محترم موسسه آموزشگاهی یک به یک معرفی شده است  در هر قسمت سعی شده از المان های مربوط به تدریس خود آن استاد استفاده شود.

در این موشن گرافی برای استاد محترم فیزیک از المان اتم و افتادن مشهور سیب استفاده شده است . سابقه تدریس استاد و وسایل کمک آموزشی فیزیک در آن گنجانده شده. در بخش دوم استاد محترم زیست المان های ژنتیک دیده می‌شود  و با بولد کردن اعداد و موارد مورد تاکید مشتری خواسته ایم آن‌ها بیشتر دیده شوند. در قسمت سوم که مربوط به استاد ریاضی می‌باشد از نمودار های ریاضی کمک گرفته شده و توسط وایت برد مسیر راه صفر تا صد دانش آموز به صورت مثالی رسم می شود و با رسیدن به کلمه اهداف در پایان جاده نشانگر  این امر می‌باشد که دانش آموزش با طی این مسیر با اساتید به هدف نهایی خود خواهد رسید