Limoo studio

لوگو سالن زیبایی نسیم

لوگو سالن زیبایی نسیم

طبق توصیفات درخواست کننده و مشتری ، لوگو این برند را با حرف N  و M و  ترکیبی از شاخه گل که  نماد طبیعت و لطفافت است را  طراحی کرده ایم.